Terms of Use

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ, s.r.o., se sídlem: č.p. 14, 696 73 Kuželov, IČO: 03913791, spisová značka: C 87321 vedená u Krajského soudu v Brně jako prodávající a na druhé straně je kupující. 1.2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. 2.2. E-shop nebo aplikace je internetový obchod společnosti Flavo CZ, s.r.o. umístěný na internetové stránce www.yellowvital.cz, umožňující nakupování zboží a služeb nabízených prodávajícím na uvedené stránce. 2.3. Registrace je vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o kupujícím včetně osobních údajů. Údaje zvýrazněné aplikací jsou povinné údaje a jejich vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci v aplikaci. Registrace není nezbytnou podmínkou využívání aplikace. 2.4. Prodávající nebo Flavo CZ je společnost Flavo CZ, s.r.o., se sídlem: č.p. 14, 696 73 Kuželov, IČO: 03913791, spisová značka: C 87321 vedená u Krajského soudu v Brně. 2.5. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel, který projevil zájem nakupovat zboží a služby a uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu ohledně zboží a služeb nabízených přes aplikaci. 2.6. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Flavo CZ nebo s ním jinak jedná. 2.7. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. 2.8. Oprávněná osoba je osoba, odlišná od kupujícího, uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží a služby předány. Uvedení jména oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží a služeb. 2.9. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, dále adresa pro doručení (ulice, město, PSČ), e-mail a telefonní číslo kupujícího, označení objednaného zboží a služeb, kupní cenu objednaného zboží a služeb, včetně DPH, a způsob doručení (přepravy) zboží. 2.10. Aktuální nabídka zboží a služeb je nabídka zboží a služeb zveřejněná na internetové stránce www.yellowvital.cz, která obsahuje zejména název a popis nabízeného zboží a služeb, množství a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží a služeb (včetně cenových změn) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce www.yellowvital.cz. Na objednávky učiněné a kupní smlouvy uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje. Zbožím jsou zejména výživové doplňky a poskytovaná služba je jejich balení, manipulace a doprava. 3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY Flavo CZ sděluje, že 3.1. smlouvu s Flavo CZ lze uzavřít v českém jazyce; 3.2. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, Flavo CZ si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy); 3.3. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího; 3.4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; 3.5. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o: a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Flavo CZ, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze č. 1 těchto VOP; 3.6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. tablety); 3.7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; 3.8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; 3.9. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Flavo CZ, přičemž kupující má k těmto údajům přístup na vyžádání; 4. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV 4.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 4.2. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy, kterým je závazná objednávka kupujícího, a přijetí návrhu na uzavření smlouvy informativním e-mailem ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího. 4.3. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka objednavatele (kupujícího) adresovaná prodávajícímu. Objednávku lze uskutečnit vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.jaknaerekci.cz a jeho odesláním přes aplikaci tlačítkem „Dokončit objednávku“. Před dokončením objednávky má kupující možnost opravovat chyby vzniklé při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či opravit dodací adresu. 4.4. Objednávku je možné vytvořit i telefonicky nebo přes SMS na tel. č. +420 704400805. 4.5. Registrací nebo odesláním objednávky kupující uděluje bezvýhradný souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pro interní účely prodávajícího, a v případě, že kupující (objednavatel) uvádí i údaje třetí osoby oprávněné převzít zboží a služby, že tak činí pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi uvedených v těchto VOP. 4.6. Registrací nebo odesláním objednávky kupující uděluje souhlas se zasíláním aktuální nabídky a komerčních informací prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v registračním formuláři nebo v objednávce, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. 4.7. Přijetím návrhu na uzavření smlouvy je včasné písemné prohlášení prodávajícího adresované kupujícímu, ve kterém prodávající potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření smlouvy přijímá. Mlčení nebo nečinnost prodávajícího neznamenají přijetí návrhu. 4.8. Kupující nemá nárok na uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odmítnout návrh na uzavření smlouvy i mlčky nebo bez uvedení důvodu. 4.9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu. Předmětem uzavřené kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží do určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravné. 4.10. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne, ledaže se dohodnou jinak. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak. 5. KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1. Kupní cena za objednané zboží a služby je uvedena v aktuální nabídce v aplikaci, v objednávce přes aplikaci, jakož i v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího. Kupní cena je v aplikaci vždy aktuální, je stanovena v českých korunách. 5.2. Kupní cena za zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu prodávajícího do místa dodání a náklady za způsob platby, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle jeho volby. 5.3. Všechny akce platí pouze v rozsahu uvedeném u konkrétní nabídky na stránce www.jaknaerekci.cz. 5.4. Po uzavření kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu jím zvoleným způsobem. Flavo CZ si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. 5.5. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Flavo CZ a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Flavo CZ. Flavo CZ v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. 5.6. Flavo CZ si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout. 6. DODACÍ PODMÍNKY (DODACÍ LHŮTA, MÍSTO DODANÍ A ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ) 6.1. Dodací lhůta, ve které je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží, je uvedena v potvrzení objednávky. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, dodací lhůta je stanovena na základě ústní nebo písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím. 6.2. S různými způsoby dodání zboží, resp. jeho přepravy do místa dodání se pojí odlišné dodací lhůty. Při výběru způsobu dodání zboží je kupujícímu poskytnuta vždy informace, jaká dodací lhůta se s daným způsobem přepravy zpravidla pojí. 6.3. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání a prodávající ji jako místo dodání potvrdil. 6.4. Způsob přepravy zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání zboží po označení zboží a zadání místa dodání. 6.5. Informace o ceně přepravy (přepravné) a obvyklém čase trvání přepravy do místa dodání je vždy uvedena u konkrétního druhu přepravy zboží. 7. DODÁNÍ ZBOŽÍ 7.1. Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. Dodání a převzetí zboží je kupující povinen písemně potvrdit v dodacím listu, jehož jedno vyhotovení zároveň obdrží. Spolu s dodacím listem obdrží kupující účetní doklad, který zároveň slouží jako záruční list. 7.2. Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že prodávající byl připraven předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase, a kupující si zboží nepřevzal z jiných důvodů, než jsou důvody na straně prodávajícího. 7.3. V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí prodávajícímu zpět, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné spojené s neúspěšným dodáním zboží. 8. VADNÉ PLNĚNÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 8.1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. 8.2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 8.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 8.4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 8.5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 9. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE) 9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 9.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 9.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. 9.4. U spotřebního zboží (např. tablety) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, avšak je-li na zboží uvedené datum spotřeby, tak se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. 9.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 9.6. Místem pro uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) je: Flavo CZ, s.r.o., č.p. 14, 696 73 Kuželov. Zde lze i po ukončení prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit. 9.7. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména předložením účetního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. 9.8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. 9.9. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. 10. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 10.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; b) na odstranění vady opravou věci; c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo d) odstoupit od smlouvy. 10.2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 10.3. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz níže). 10.4. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Flavo CZ nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Flavo CZ nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 11. NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 11.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 11.2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Flavo CZ dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Flavo CZ odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 11.3. Neodstraní-li Flavo CZ vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM 12.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 12.2. Flavo CZ umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a elektronickém odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného v příloze č. 1 těchto VOP na e-mail info@flavo.cz, a spotřebiteli tak Flavo CZ potvrdí bez zbytečného odkladu v elektronické podobě jeho přijetí. 12.3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adresu sídla Flavo CZ. 12.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. 12.5. Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 12.6. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. tablety), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. 12.7. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 12.8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Flavo CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. 12.9. Prodávající si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do okamžiku vrácení zboží. V případě vrácení poškozeného zboží prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka prodávajícího na náhradu škody zanikne započtením proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. 12.10. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Flavo CZ právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 13. ODSTOUPENÍ V PŘÍPADECH OSOB ROZDÍLNÝCH OD SPOTŘEBITELE 13.1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady; c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 13.2. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 13.3. Prodávající si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do okamžiku vrácení zboží. V případě vrácení poškozeného zboží prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka prodávajícího na náhradu škody zanikne započtením proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. 13.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných a dále z následujících důvodů: a) pokud kupující nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než jsou důvody na straně prodávajícího; b) pokud kupující nepřevezme objednané zboží na příslušné poště ve stanovené odběrní lhůtě; c) pokud i přes veškeré úsilí prodávajícího, které lze od něj požadovat, není prodávající schopen dodat zboží, zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech prodávajícího jinak ho pořídit; d) pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou prodávající zboží nakupuje. 13.5. Odstoupení prodávajícího od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu, s tím, že pro odstoupení postačí doručení odstoupení ve formě elektronické pošty (e-mailu). Již zaplacenou kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. 13.6. Odstoupení prodávajícího od smlouvy se však nedotýká nároku prodávajícího na náhradu škody spočívající zejména v nákladech vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží kupujícímu. 13.7. Jakékoliv své nároky vůči kupujícímu je prodávající oprávněn uspokojit z peněžních prostředků zaplacených kupujícím. Vrátí mu tak částku sníženou o své nároky. 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 14.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Flavo CZ. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, a to e-mailem na adresu info@flavo.cz. Prodávající zpracovává osobní údaje fyzické osoby – objednavatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Využívá je zvláště při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. Prodávající odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajících doručování zásilek nebo zasílání obchodních sdělení). 14.2. Prodávající zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa trvalého bydliště, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo. 14.3. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, bezpečně a profesionálně a že nedojde k jejich úniku ani jinému zneužití. V žádném případě je neposkytneme třetím osobám, kromě těch uvedených výše. Všechny osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou poučeny o správném zacházení s osobními údaji. 14.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. 14.5. Flavo CZ může dále zpracovávat tzv. “cookies” v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkci anonymního prohlížení. 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP 15.1. Právo rozhodné v případě sporu ze vztahu s mezinárodním prvkem je české právo. 15.2. Veškeré spory plynoucí ze vztahu s mezinárodním prvkem budou rozhodovány výhradně českými soudy. 15.3. Tyto VOP jsou vypracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky. 15.4. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.jaknaerekci.cz. 15.5. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 15.6. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a/nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení. Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dne 1. 7. 2015. Příloha č. 1 Formulář pro odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy Adresát: Flavo CZ, s.r.o. Kuželov 14 696 73 Kuželov IČO: 03913791 Spisová značka: C 87321 vedená u Krajského soudu v Brně Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ______________________________ __________________________________________________________________________________ Číslo daňového dokladu __________________ Datum objednání _______________________ Datum obdržení ________________________ Jméno a příjmení zákazníka_______________________________________________ Adresa zákazníka_______________________________________________________ Datum __________________ Podpis zákazníka _____________________